لیست پرسشنامه ها شماره 7

porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض کد: 2913
پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911
مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ویلسون کد: 2900
پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 2902
پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 2906
پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 2908
پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 2910
پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 2912
پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 3100
پرسشنامه تفکر انتقادی مرتضوی کد: 3101
پرسشنامه سبک های تفکر 29 سوالی سه عاملی کد: 3102
پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 3103
پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3105
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس کد: 3111
پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ 104 سوالی - مهدوی کد: 3104
پرسشنامه ارزیابی مهارتهای تفکر استراتژیک کد: 3109
پرسشنامه ویژگی های فردی تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3112
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کد: 2805
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 2802
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 2803
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 2804
پرسشنامه بررسی تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6006
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت کد: 6011
6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021
پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000
پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001
پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003
پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6022
پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت کد: 6026
پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیران 9 عاملی کد: 6027
پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6008
پرسشنامه نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 6007
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 6028
پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردهای ده گانه وین اشتاین کد: 6428
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 6415
پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک کد: 6425
پرسشنامه بررسی تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری کد: 6426
پرسشنامه رابطه بین سبک های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان کد: 6427
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 6424
پرسشنامه قابلیت های یادگیری و مزیت رقابتی پایدار کد: 6423
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402
پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407
پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409
پرسشنامه قابلیت های یادگیری بازار کد: 6414
پرسشنامه‌ی سبک‌های یادگیری کلب کد: 6403
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405
پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441
پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427
پرسشنامه عملکرد کد: 1426
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425
پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430
پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417
خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409
پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413
porseshname.com
پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1437
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414
پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415
پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416
پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید کد: 1418
پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد پاترسون کد: 1441
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 1434
پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 1436
پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران مدارس کد: 1438
porseshname.com
کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201
پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش کد: 5654
اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760
6p پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی مدل کد: 1765
پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی در جذب مشتریان بانک کد: 1766
پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 6702
porseshname.com
6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 6265
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد:
پرسشنامه معیارهای توانمندساز نوآوری سازمانی کد: 6270
پرسشنامه کد: 6265
پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی کد: 1360
پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز کد: 1361
1369 پرسشنامه مدیریت ارزشها بر اساس نظریه دولان و گارسیا -توسلی کد: 1369
پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 3770
پرسشنامه انگلیسی معیار حاکمیت شرکتی کد: 2501
پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن کد: 2500
Assessment scales of technochange managers کد: 2940
پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 2941
پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 2942
پرسشنامه تحول سازمانی مارکوارت کد: 2943
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول سازمانی توسلی کد: 2944
porseshname.com
لیست پرسشنامه porseshname.com
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام

/ 0 نظر / 294 بازدید