porseshname.com
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام

پرسشنامه اوقات فراغت معلمان کد: 1027
پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1028
ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP کد: 1009
پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی کد: 1026
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023
پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024
porseshname.com
پرسشنامه ارزیابی آموزش ضمن خدمت کد: 1005
پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1012
پرسشنامه بررسی اثر بخشی نظام آموزش کد: 1006
پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1007
پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030
پرسشنامه سبک تدریس کد: 1017
پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد: 1031
پرسشنامه رهبری در محیط آموزشی کد: 1033
پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1034
پرسشنامه خودسنجی فعالیت های آموزشی و تدریس کد: 1035
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه شناسایی عوامل تدریس اثر بخشی کد: 1036
پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 1037
پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1038
پرسشنامه ترجیح سبک تدریس کد: 1032
پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1041
پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018
پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کراف کد: 1043
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان کد: 1025
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 1052
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1053
پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 1044
پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 1061
porseshname.com
پرسشنامه نقش مدیران بر اساس مدل مینتزبرگ کد: 1058
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1003
پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس کد: 1070
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 1063
پرسشنامه توانمندی های یک استاد کد: 1064
پرسشنامه آگاهی فراشناختی MAI کد: 1065
porseshname.com
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، اسمیت ، گارسیا و مک کیجی کد: 1066
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران 1998 کد: 1074
پرسشنامه نگرش نسبت به روش معمول شما برای مطالعه کد: 1075
پرسشنامه نظر دانشجویان در مورد اساتید راهنما کد: 1060
پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم کد: 1077
پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیل برگر (1980) کد: 1078
پرسشنامه سنجش روحیه پژوهش گری در دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کد: 1069
پرسشنامه تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مدل فرایندی آندراگوژی کد: 1068
پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت کد: 1079
porseshname.com
پرسشنامه نگرش فراگیران به دوره ضمن خدمت کد: 1080
پرسشنامه طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس کد: 1083
پرسشنامه تجربه پژوهشی دانشجویان کد: 1085
پرسشنامه مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کد: 1086
پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1089
پرسشنامه مهارت های مطالعه SSI کد: 1090
پرسشنامه مهارت های مطالعه دانشجویان کد: 1092
پرسشنامه تعیین موانع انجام فعالیت های پژوهشی کد: 1093
پرسشنامه سنجش رضایت از انتخاب رشته تحصیلی کد: 1094
پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان کد: 1095
پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس ده راهبرد مطالعه و یادگیری وین اشتاین کد: 1096
پرسشنامه جو آموزشی خلاق - بر اساس مولفه های ده گانه جو خلاق مدل اکوال کد: 1097
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) کد: 1098

porseshname.com
پرسشنامه مقایسه نگرش نسبت به حضور در کلاس کد: 1099
پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 1046
پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس کد: 1076
چک لیست میلمن کد: 1100
پرسشنامه نگرش نسبت به رشته تحصیلی دانشجویان کد: 1040
پرسشنامه رضایت از تحصیل کد: 1116
پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 1057
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان کد: 1113
پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دید دانشجو کد: 1073
پرسشنامه : سواد آماری کارکنان دانشگاه (پرسشنامه استاندارد شیلد ) کد: 1112
پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016
پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس کد: 1008
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه کد: 1010
پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی کد: 1119
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان در انتخاب دانشگاه کد: 1121
پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020
پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020
پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی کد: 1110
پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 1147
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی کارکنان مدرسه کد: 1109
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1107
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1108
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1146
پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1105
پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس کد: 1106
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1144
پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازی در توانمند سازی کد: 1145
پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی سازمان مدل لاودن کد: 1114
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP کد: 1143
پرسشنامه اثربخشی سازمانی کد: 1102
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (AGIL) کد: 1103
پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 1104
پرسشنامه اثربخشی معلم ادموند و همکاران کد: 1105
توجه : جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید کد:
porseshname.com
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه انگیزش تحصیلی- مک اینرنی و سینکلایر کد: 1600
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس کد: 1601
پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر کد: 1602
انگیزش شغلی رابینز - ماینر - اسمیت کد: 1603
پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه امریکایی JDS کد: 1604
انگیزه شغلی هرزبرگ کد: 1605
پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد: 1606
پرسشنامه انگیزش شغلی 7سوالی کد: 1607
پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد: 1618
پرسشنامه انگیزه شرکت در گروه های مجازی و اجتماعات آنلاین کد: 1609
مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر کد: 1610
علل بی انگیزگی دانش آموزان توسلی کد: 1611
پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانشجویان 55 سوالی کد: 1608
پرسشنامه مقیاس عوامل انگیزشی از دید کارکنان و سرپرستان و اولویت بندی آنها کد: 1615
پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان کد: 1614
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت کد: 1617
پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس مدل دوبعدی هرزبرگ کد: 1613
پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 1612
پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1627
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 1620
پرسشنامه نگرش به حجاب کد: 1260
porseshname.com
پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان کد: 1212
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204
پرسشنامه معیار سنجش رشد اخلاقی کد: 1211
پرسشنامه اخلاق سازمانی کارکنان کد: 1213
پرسشنامه جو اخلاقی درک شده جان کالن - انگلیسی کد: 1215
پرسشنامه اخلاق حرفه ای کد: 1209
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1340
مهارت های ارتباطی بارتون کد: 1300
پرسشنامه تاثیر موبایل بر ارتباطات اجتماعی کد: 1301
پرسشنامه ارتباطات سازمانی دعایی کد: 1302
پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1303
پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1303
پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباطات مجازی کد: 1306
پرسشنامه مهارت های ارتباطی خاقانی کد: 1305
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل گراهام و پادسکف کد: 3904
1510 پرسشنامه سبک زندگی گادوین SLIQ کد: 1510
پرسشنامه مهارت های ارتباطی - جی. بارتون کد: 1520
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 1513
1504 پرسشنامه مد گرایی در دانش آموزان کد: 1504
پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540
1507porseshname.com
 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کد: 1507
پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده کد: 1514
پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1731
کتاب مدیریت ریسک کد: 1820
کتاب مدیریت ریسک - زبان انگلیسی کد: 1822
پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان کد: 1821
پرسشنامه ریسک درک شده کد: 1823
پرسشنامه بررسی رابطه ریسک درک شده و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی کد: 1806
پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد: 1785
پرسشنامه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کد:
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 1737
لیست پرسشنامه
porseshname.com
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان مدل ریور 2004 4p کد: 1700
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى کد: 1780
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 1732
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 1735
پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 1813
پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 1734
پرسشنامه مقیاس خود تنظیمی عمومی میلر و براون کد: 4042
پرسشنامه سبک اسناد سلیگمن و سینگ کد: 3913
پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان کد: 4049
پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون کد: 4044
پرسشنامه ارتقاء آموزش و بهبود سلامت روان کد: 4009
پرسشنامه مقیاس حس خودکارآمدی مدرس کد: 4034
پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی پینتریچ کد: 4037
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان کد: 4051
پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش کد: 4057
پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش کد: 4058
پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی کد: 4036
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسلم کد: 4055
پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4024
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون MBI (1981) کد: 4012
porseshname.com
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL- BREF کد: 4028
پرسشنامه سبک زندگی مایرز انگلیسی کد: 4030
پرسشنامه تغییر رفتار کد: 3919
پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس کد: 4018
پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن کد: 4019
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه رفتار خصمانه کد: 4021
پرسشنامه مقیاس صمیمیت کد: 4022
پرسشنامه صمیمیت کد: 4023
پرسشنامه نشاط در بین همکاران کد: 4026
پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) کد: 4046
پرسشنامه خوش بینی کد: 4027
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کارکنان مزلاچ کد: 4640
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982 کد: 4041
پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری کد: 4060
پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر کد: 4056
پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4025
پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 4039
پرسشنامه خودکارآمدی شرر کد: 4002
پرسشنامه سبک هویت کد: 4003
پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده ها در بیماران مزمن کد: 4004
porseshname.com
پرسشنامه سبک شخصیت نئو NEO-PI-R کد: 4080
پرسشنامه تاب آوری( CD_RIS) کد: 4007
پرسشنامه تجربه های اوج و عرفان در دعا کد: 4008
پرسشنامه شخصیت آیزنگ و سی بیل آیزنگ کد: 4006
پرسشنامه بهداشت روانی کشمیری کد: 4010
پرسشنامه باورها غیر منطقی جونز کد: 4011
پرسشنامه بیش فعالی کد: 4093
پرسشنامه کنترل خشم رضاخانی کد: 4091
پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کد: 4017
پرسشنامه مهارت مقابله ای کارور 40سوال 10 عامل کد: 4016
پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی انگلیسی کد: 4092
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه شادکامی آکسفورد کد: 4050
پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد و پذیرش آن (بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز) کد: 4076
پرسشنامه استرس تحصیلی کد: 4040
پرسشنامه جستار انگیزش درونی کد: 4038
پرسشنامه ابعاد شیوه زندگی کد: 4054
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس بلینگرو موس کد: 4053
پرسشنامه طلاق عاطفی DES کد: 4061
پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS) کد: 2728
پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران کد: 2730
پرسشنامه رضایت مندی کارورزان از روش ارزیابی DOPS کد: 2742
پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی PSST کد: 2700
پرسشنامه درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی پزشکی کد: 2747
مقیاس خودکارآمدی دیابت Diabetes Self-Efficacy Scale کد: 2746
پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ کد: 2709
پرسشنامه بررسی عوامل و میزان رضایت شغلی کتابداران کد: 5314
پرسشنامه کیفیت خدمات کتابخانه ای (بر اساس مدل لایب کوآل) کد: 5315
پرسشنامه استفاده پذیری وب سایت کتابخانه کد: 5317
پرسشنامه سنجش مهارتهای مورد نیاز کتابداران کد: 5336
پرسشنامه بررسی وب سایت کتابخانه کد: 5337
پرسشنامه امنیت اطلاعات در کتابخانه کد: 5301
پرسشنامه رضایت از خدمات کتابخانه کد: 5313
پرسشنامه ارزیابی نقش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کد: 5310
پرسشنامه بررسی معماری کتابخانه ها متناسب با نیازهای افراد خاص کد: 5318
پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت کتابخانه کد: 5311
پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعان از خدمات کتابخانه کد: 5335
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 5320
پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه کد: 5329
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 5327
پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 5331
پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 5333
پرسشنامه رویکردهای مطالعه انتویستل و تیت کد: 5338
porseshname.com
پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش کد: 5302
پرسشنامه موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری هوشمند) در آموزش کد: 5017
پرسشنامه استفاده از تکنولوژی آموزشی و نقش آن در اموزش کد: 5029
پرسشنامه زیر ساختارهای روش نوین آموزش الکترونیک در دانشگاه کد: 5028
پرسشنامه رضایت از اینترانت ، اندازه گیری رضایت کاربران از شبکه های داخلی آویلا کد: 5038
پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کد: 5042
پرسشنامه سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها MIS & DSS کد: 5043
اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان سازمان کد: 5015
پرسشنامه ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان کد: 5004
پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010
پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004
پرسشنامه پذیرش فناوری مدل دیویس TAM کد: 5002
پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040
پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009
پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008
پرسشنامه میزان آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007
پرسشنامه هوشمند سازی توسلی کد: 5000
پرسشنامه نقش هوشمند سازی مدارس کد: 5001
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012
پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5014
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت 31س کد: 5035
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034
پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی مشارکت در اجتماعات آنلاین بر اساس مدل فازی کد: 5041
پرسشنامه نقش عوامل زمینه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 5023
پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه کد: 5024
تست اعتیاد به اینترنت یا پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ IAT کد: 5025
پرسشنامه نقش وب سایت ها در خدمات دولت الکترونیک کد: 5026
پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت IAT کد: 5016
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 5022
پرسشنامه مدیریت ارزش در سازمان کد: 4802
4 823 پرسشنامه سنجش بهبود سبز کد: 4823
4812 پرسشنامه اقتصاد- زیر ساخت - نوآوری - رقابت - راهبرد - آموزش - فساد اداری - گردشگری - محیط زیست کد: 4812
4811 پرسشنامه میزان موفقیت مدیران در پروژه مترو کد: 4811
پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی کد: 3500
پرسشنامه اندازه گیری چابکی سازمان اسپایدزر کد: 3503
پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی بنگاه های خدماتی و تولیدی کد: 3504
پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کد: 3505
پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 3506
پرسشنامه ادراک از مدیریت کد: 3220
پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی کد: 3226
پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224
پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد
: 3224
پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیات علمی کد: 3228
پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر کد: 3222
پرسشنامه توانمند سازهای مدیران آموزشی کد: 3225
پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ال دفت کد: 3230
پرسشنامه توانمند سازی کارکنان و مدیریت عملکرد کد: 3234
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3236
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 3235
پرسشنامه بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان کد: 3246
پرسشنامه شایستگی شغلی مدیران سنجش و ارزیابی شایستگی شغلی کاندیداهای پست مدیریتی در سازمان کد: 4761
پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران مدل بازخورد 360 درجه بر اساس متدولوژی بیهام و مایر کد: 4760
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762
پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء رادسیپ کد: 6281
پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر کد: 6280
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت های تحقیقاتی کد: 6282
پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 6599
پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 6527
پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 6525
پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 6529
پرسشنامه ارزیابی کارکنان/مدیریت - مدل دو بعدی کد: 6530
پرسشنامه دانش سازمانی توسلی کد: 6525
پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی کد: 6531
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515
porseshname.com
پرسشنامه بیگانگی شغلی ملوین و سیمن کد: 6513
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 6523
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 6510
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514
پرسشنامه رابطه مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی کد: 6537
پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 6541
پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 6542
پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 6543
پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 6546
پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 6551
پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 6552
پرسشنامه توسعه نظام مدیریت مشارکتی کد: 6553
پرسشنامه ارزیابی مشارکت کارکنان کد: 6554
پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 6556
پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 6558
پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 6560
پرسشنامه مشارکت شهروندان در فعالیت های فرهنگی کد: 6567
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 6563
پرسشنامه فرهنگ شهروندی کد: 6565
پرسشنامه تاثیر ویژگی های فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان کد: 6569
پرسشنامه ویژگی های فناوری اطلاعات کد: 6571
پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات بازرگانی AIDA کد: 6573
پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6575
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6576
پرسشنامه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6577
پرسشنامه رابطه میزان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان و میزان کارایی آنها در بانک کد: 6581
پرسشنامه تاثیر برون سپاری بر بهره وری پروژه های تولیدی کد: 6583
پرسشنامه بررسی برون سپاری آموزشی به روش مصاحبه کد: 6585
پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات کتابخانه کد: 6588
پرسشنامه مهندسی مجدد در سازمان کد: 6505
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش ضمنی و صریح در بانک کد: 6507
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 6521
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 6511
پرسشنامه بررسی انواع نوآوری درسازمان کد: 6602
پرسشنامه عوامل درونی سازمانی بر چابکی سازمان کد: 6590
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی کد: 6591
پرسشنامه تاثیر فناوری بر مسایل اخلاقی سازمانها کد: 6593
پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل مدور کد: 6594
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاههای ورزشی کد: 6610
پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه بر اساس مدل P-CMM کد: 6608
ارزیابی نوآوری درسازمان کد: 6603
پرسشنامه ازریابی کیفیت و محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت کد: 6595
پرسشنامه ارزیابی مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6596
پرسشنامه مهارت رهبری مدیران کد: 6597
پرسشنامه مهارت سازماندهی مدیران کد: 6598
پرسشنامه رابطه نوآوری بامزیت رقابتی در سازمان کد: 6604
پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته . . . . با استفاده از روش AHP کد: 6611
پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 6533
پرسشنامه مقایسه میزان بکارگیری آموزش های ترکیبی اعضای هیئت علمی دانشگاه کد: 6607
پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506
پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6502
پرسشنامه سنجش دانش و مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6105
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204
پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مسائل اخلاقی سازمان از دیدگاه دکتر لاودن کد: 1204
پرسشنامه اثر تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی در سازمان مدل لاودن کد: 1204
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودن کد: 1204
مقاله رضایت از تحصیل کد: 11161
راهنمای خرید و دانلود محصولات کد:
تست کد:
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کد: 56001
پرسشنامه مکانیزم های یادگیری سازمانی کد: 4312
پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313
پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز DLOQ کد: 4303
پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده 9 عاملی نفی کد: 4304
پرسشنامه یادگیری سازمانی در سه بعد فردی- گروهی-سازمانی کد: 4305
پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده توسلی بر اساس مدل سنگه کد: 4306
پرسشنامه ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده کد: 4310
پرسشنامه ممیزی یادگیری ارزیابی سازمانی یادگیرنده کد: 4307
پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) کد: 4308
پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ کد: 4309
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده مارکوارت کد: 4302
راهنما و اطلاعات بیشتر کد:
پرسشنامه فراموشی سازمانی کد: 4320
پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری - مدل کیم کد: 3301
porseshname.com
پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی و جانشین پروی سازمان ها کد: 3302
پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری کد: 2200
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2201
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2202
پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 2203
پرسشنامه بهره وری منابع انسانی کد: 2220
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2227
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2204
پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی کد: 2205
پرسشنامه بهره وری فردی کد: 2207
پرسشنامه رابطه بهره وری و مدیریت عملکرد کد: 2209
پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کد: 2208
پرسشنامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر بهره وری کارکنان کد: 2211
پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت خدماتی و تولیدی کد: 2212
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه نقش عوامل سازمانی در بهره وری منابع انسانی کد: 2210
پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شرکت برق 2213 کد: 2213
پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804
پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804
پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه کد: 1803
پرسشنامه ترجیح برند - بررسی تفاوت ترجیح برند بین دو برند . . . کد: 1740
پرسشنامه بررسی عملکرد نام برندهای تجاری بر بازار یا ارزش نام برند کد: 1742
پرسشنامه ارزش برند تجاری صنعتی انگلیسی کد: 1755
پرسشنامه ارزش نام برند کد: 1742
پرسشنامه موانع برند سازی کد: 1741
پرسشنامه وفاداری به برند کد: 1745
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه برند کد: 1750
پرسشنامه نام تجاری برند کد: 1759
پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند تجاری کد: 1743
پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701
پرسشنامه بازاریابی ویروسی کد: 1783
پرسشنامه بازاریابی رابطه ای در هتل - انگلیسی کد: 1786
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى کد: 1780
پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان کد: 1700
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه خرید سبز کد: 1720
پرسشنامه بیگانگی شغلی مدل ملوین و سیمن - توسلی کد: 2300
پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان کد: 1901
پرسشنامه سنجش مدیریت بحران در مدرسه کد: 1902
پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1903
پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1903
پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 1904
پرسشنامه تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شما درباره بهداشت بلوغ کد: 2101
فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته - برون سپاری آموزشی کد: 2002
پرسشنامه برون سپاری خدمات و فعالیت های سازمان کد: 2001
پرسشنامه ارزیابی برون سپاری شرکتها کد: 2003
Humming Corporate Culture Questionnaire کد: 4910
پرسشنامه فرهنگ سازمانی ال. دفت کد: 4908
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای رضایی کد: 4903
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای مقدم کد: 4905
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز (فرم کوتاه شده) کد: 4901
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز 56 سوالی کد: 4900
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از حیدرآبادی کد: 4902
پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران کد: 4911
پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 4920
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون کد: 4904
بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش کد: 4924
پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند کد: 4906
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری در شرکتهای صنعتی کد: 4912
پرسشنامه سبک های دلبستگی بارتولومیو وهوروتیز کد: 4043
پرسشنامه دلبستگی شغلی 20 سوالی کد: 3701
پرسشنامه خلاقیت رندسیپ کد: 3602
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی کد: 3607
پرسشنامه خلاقیت 6 عاملی کد: 3603
پرسشنامه ارزیابی TRIZ کد: 3613
پرسشنامه خلاقیت شغلی 34 سوالی فخریان کد: 3608
پرسشنامه خلاقیت سازمانی در مدرسه کد: 3609
پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 3606
آزمون سنجش خلاقیت تورنس - عابدی کد: 3601
3910 پرسشنامه حقوق شهروندی کد: 3910
3911 ارزیابی فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی کد: 3911
3912 پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران کد: 3912
پرسشنامه رفتار حرفه ای بر اساس رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری GOZE کد: 3914
پرسشنامه شهروند جهانی کد: 3906
porseshname.com
پرسشنامه شدت خشم کد: 3916
پرسشنامه های مرتبط با هوشمند سازی مدرسه کد:
پرسشنامه ارزیابی میزان موفقیت هوشمند سازی کد: 6350
پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6354
پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6352
پرسشنامه موانع استفاده از فاوا در آموزش کد: 6351
پرسشنامه اثربخشی سیستم های آموزشی هوشمند کد: 6353
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد: 5503
پرسشنامه گردشگری الکترونیکی یا مجازی کد: 5504
پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری توسلی کد: 5500
پرسشنامه راههای توسعه گردشگری فرهنگی کد: 5505
پرسشنامه گردشگری کد: 5507
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 1205
پرسشنامه هوش چندگانه چیسلت و چاپمن کد: 6305
پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI-24 کد: 6361
پرسشنامه :هوش های چند گانه گارنر-80 سئوالی کد: 6300
هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز کد: 6302
پرسشنامه هوش عاطفی اچ. وزینگر کد: 6320
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 6321
هوش هیجانی بار آن 90 سئوالی کد: 6323
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه هوش اجتماعی 21س کد: 6330
پرسشنامه هوش تجاری به زبان انگلیسی کد: 6341
پرسشنامه هوش هیجانی کد: 6343
پرسشنامه هوش سازمانی کد: 6367
هوش فرهنگی ارلی وانگ در سال 2003 کد: 6380
هوش فرهنگی کد: 6381
هوش فرهنگی ارلی و وانگ کد: 6382
استاندارد هوش سازمانی آلبرشت کد: 6366
هوش اجتماعی 21 گویه ای کد: 6332
پرسشنامه هوش هیجانی در هنگام تدریس کد: 6325
پرسشنامه هوش معنوی کد: 6363
پرسشنامه هوش اجتماعی تت 2008 کد: 6331
پرسشنامه هوش رقابتی 5 بعدی واله و وایت کد: 6370
پرسشنامه هوش هیجانی تراویس براد بری و جین گریوز کد: 6324
پرسشنامه هوش معنوی 42 سوالی 4 مولفه کد: 6360
پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 6306
پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان جان کالن - انگلیسی کد: 3417
پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت کد: 3402
پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کرافت کد: 3403
پرسشنامه کارایی مدیران کد: 5247
پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249
پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249
پرسشنامه کارایی کارکنان با رویکرد روابط انسانی کد: 5245
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری باقری کد: 5464
پرسشنامه ارزیابی کارکنان کد: 5251
پرسشنامه انگیزش شغلی با کارا یی سازمان کد: 5240
پرسشنامه آزمون جهت گیری = خوش بینی شییر و کارور کد: 5122
پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی کد: 5102
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کد: 5109
پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز کد: 5120
پرسشنامه تاثیر آموزش کار آفرینی بر ارتقای فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه کد: 5124
پرسشنامه موانع کار آفرینی در بانک کد: 5110
پرسشنامه ارزیابی دوره های آموزشی کار آفرینی دانشجویان کد: 5111
پرسشنامه بررسی آموزش کار آفرینی در برنامه درسی کد: 5112
پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی - تست کارآفرینی کد: 5113
پرسشنامه بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینان کد: 5114
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کد: 5115
پرسشنامه کار آفرینی فردی کد: 5116
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی کد: 5117
پرسشنامه شناسایی کارآفرینان - ابزار سنجش کارافرینان ایرانی کد: 5101
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت صدیقی کد: 5412
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در سازمان بر اساس مدل والتون کد: 5460
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 5462
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 5462
پرسشنامه رضایت از خدمات بانک صنعت و معدن کد: 5414
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 7 عاملی کد: 5467
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 24 سوالی کد: 5464
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (شغلی) 24 سوالی کد: 5469
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی 26 سوالی کد: 5461
پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن 6 عاملی کد: 5421
TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5407
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه SF کد: 5471
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5435
پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی 9 عاملی کد: 5405
پرسشنامه کیفیت خدمات ایران خودرو کد: 5406
porseshname.com
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه های مجازی کد: 5413
پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری کد: 5411
پرسشنامه رضایت دانشجویان دانشگاه های مجازی و آموزش اینترنتی کد: 5409
5410 پرسشنامه خدمات کتابخانه های مجازی در آموزش مجازی - پرسشنامه دانشجویان کد: 5410
5404 پرسشنامه کیفیت خدمات پژوهشی بر اساس مدل سروکوآل کد: 5404
پرسشنامه استاندارد گرایی مدیران کد: 5434
5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال کد: 5401
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت دانشگاه کد: 5408
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات لایب کوآل کد: 5402
پرسشنامه رابطه کیفیت خدمات با جذب مشتریان کد: 5433
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506
پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی کد: 5644
مدیریت دانش مشتری CKM کد: 5646
پرسشنامه تسهیم دانش آجزن کد: 5621
پرسشنامه ارزیابی نگرش نسبت به تسهیم دانش دیکسون کد: 5620
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش کد: 5642
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش کد: 5643
پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون 2003 کد: 5601
پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603
پرسشنامه بررسی موانع ساختاری مدیریت دانش کد: 5604
پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی مدیریت دانش کد: 5605
پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران کد: 5606
پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدل استراتژیهای سه گانه هانسن کد: 5613

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل سنگه کد: 5610
پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مارکوئیز گاریکاس سایمون کد: 5624
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سنجش مولفه های مدیریت دانش در آموزش و پرورش کد: 5600
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون کد: 5601
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش کد: 5622
پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش کد: 5625
پرسشنامه مدیریت دانش در کتابخانه 22س کد: 5641
پرسشنامه قابلیت جذب دانش کد: 5662
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی کد: 5653
پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 5652
پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 5661
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا SECI کد: 5655
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک (ضمنی و صریح ) کد: 5656
پرسشنامه مدیریت دانش جانسون کد: 5631
پرسشنامه مهارت های مطالعه کد: 6111
پرسشنامه رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت کد: 6122
پرسشنامه رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت کد: 6122
پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 37سوالی Study Skills کد: 6112
پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 30 سوالی Study Skills کد: 6113
پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی کد: 6171
پرسشنامه مهارت مدیران موثر کد:
پرسشنامه مهارت های اجتماعی کد: 6104
پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران / کارکنان کد: 6103
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کارکنان - جی. ای. بارتون کد: 6100
پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 6101
پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان کد: 6120
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان CSR بر اساس مدل کارول کد: 5800
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها کد: 5802
پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6505
پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6202
پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 6203
پرسشنامه مدل سنجش توانمند سازهای سازمانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد کد: 6204
پرسشنامه مهندسی مجدد به زبان انگلیسی کد: 6205
پرسشنامه مهندسی مجدد فرایندها در صنعت کد: 6206
پرسشنامه انگلیسی مهندسی مجدد کد: 6207
پرسشنامه بررسی انواع نو آوری در سازمان کد: 6260
پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت کارکنان کد: 5908
پرسشنامه کار تیمی کد: 5906
پرسشنامه تیم گرایی کد: 5904
پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905
پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905
پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل کد: 5903
پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد کد: 5902
پرسشنامه مشارکت ، اعتماد ، حمایت شوندگی کد: 5918
پرسشنامه مشارکت در فرایند تصمیم گیری مدیران کد: 5909
پرسشنامه رهبری هویت انگلیسی کد: 4112
پرسشنامه سبک رهبری تحولی- تبادلی استاندارد - واریز باراک کد: 4100
پرسشنامه سبک رهبری تحولی باس و اولیو کد: 4101
پرسشنامه سبک رهبری لیکرت کد: 4102
پرسشنامه سبک رهبری رابطه مدار وظیفه مدار لوتانز کد: 4103
پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 4113
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 4120
پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبری کد: 4109
پرسشنامه رابطه باورها و سبک رهبری مدیران کد: 4110
پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال هیولین JDI کد: 3801
3803 JDI 83 پرسشنامه توصیف شغلی 5 عاملی اسمیت کندال هیولین 83 جمله ای کد: 3803
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ (عوامل بهداشتی - عوامل انگیزشی) کد: 3806
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 3840
3822 پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران 10 عاملی بر اساس مدل اسمیت کندال هیولین کد: 3822
پرسشنامه رضایت از درآمد کد: 3826
پرسشنامه خشنودی از درآمد کد: 3828
پرسشنامه رضایت شغلی 6 بعدی کد: 3832
پرسشنامه رضایت شغلی 6 عاملی کد: 3836
پرسشنامه رضایت شغلی 18 سوالی کد: 3827
پرسشنامه رضایت شغلی مامن کد: 3834
پرسشنامه رضایت از حقوق شغلی کد: 3823
پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 3814
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث کد: 3812
پرسشنامه رضایت شغلی دو عاملی کد: 3810
3802 پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین JDI 70 کد: 3802
پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200
پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200
پرسشنامه ابعاد سازمانی کد: 4201
پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ) کد: 4202
پرسش‌نامه سنجش سلامت روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه کد: 4613
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4611
پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 4612
پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان (GHQ) کد: 4621
porseshname.com
پرسشنامه سلامت سازمانی کارکنان از هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4605
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه - های و همکاران کد: 4606
GHQ سلامت عمومی کد: 4620
فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت کد: 4616
پرسشنامه توانمندی گروه های مجازی در تشکیل سرمایه اجتماعی کد: 4416
پرسشنامه سرمایه رابطه ای کد: 4445
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4402
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 4403
پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمان و نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 4404
پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانشگاه 54 سوالی کد: 4406
پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن کد: 4408
پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در تجارت الکترونیکی کد: 4414
پرسشنامه سرمایه سازمانی کد: 4440
پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کد: 4431
پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس کد: 4430
پرسشنامه سرمایه انسانی کد: 4421
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال کد: 4400
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 7 عاملی کد: 4401
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4702
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا کد: 4701
پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4740
سواد اطلاعاتی اساتید و دانشجویان کد: 4703
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4707
پرسشنامه سواد آماری کارکنان حوزه بهداشت کد: 4743
پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان کد: 4725
پرسشنامه سکوت سازمانی 23 سوالی کد: 4505
پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی کد: 4500
پرسشنامه تعهد سازمانی مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3005
پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3004
پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای استیرز پورتر OCQ کد: 3003
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - ساعتچی کد: 3006
پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی معلمان کد: 3009
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض کد: 2913
پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911
مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ویلسون کد: 2900
پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 2902
پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 2906
پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 2908
پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 2910
پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 2912
پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 3100
پرسشنامه تفکر انتقادی مرتضوی کد: 3101
پرسشنامه سبک های تفکر 29 سوالی سه عاملی کد: 3102
پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 3103
پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3105
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس کد: 3111
پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ 104 سوالی - مهدوی کد: 3104
پرسشنامه ارزیابی مهارتهای تفکر استراتژیک کد: 3109
پرسشنامه ویژگی های فردی تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3112
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کد: 2805
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 2802
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 2803
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 2804
پرسشنامه بررسی تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6006
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت کد: 6011
6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021
پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000
پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001
پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003
پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6022
پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت کد: 6026
پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیران 9 عاملی کد: 6027
پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6008
پرسشنامه نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 6007
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 6028
پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردهای ده گانه وین اشتاین کد: 6428
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 6415
پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک کد: 6425
پرسشنامه بررسی تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری کد: 6426
پرسشنامه رابطه بین سبک های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان کد: 6427
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 6424
پرسشنامه قابلیت های یادگیری و مزیت رقابتی پایدار کد: 6423
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402
پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407
پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409
پرسشنامه قابلیت های یادگیری بازار کد: 6414
پرسشنامه‌ی سبک‌های یادگیری کلب کد: 6403
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405
پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441
پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427
پرسشنامه عملکرد کد: 1426
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425
پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430
پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417
خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409
پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413
porseshname.com
پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1437
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414
پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415
پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416
پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید کد: 1418
پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد پاترسون کد: 1441
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 1434
پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 1436
پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران مدارس کد: 1438
porseshname.com
کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201
پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش کد: 5654
اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760
6p پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی مدل کد: 1765
پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی در جذب مشتریان بانک کد: 1766
پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 6702
porseshname.com
6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 6265
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد:
پرسشنامه معیارهای توانمندساز نوآوری سازمانی کد: 6270
پرسشنامه کد: 6265
پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی کد: 1360
پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز کد: 1361
1369 پرسشنامه مدیریت ارزشها بر اساس نظریه دولان و گارسیا -توسلی کد: 1369
پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 3770
پرسشنامه انگلیسی معیار حاکمیت شرکتی کد: 2501
پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن کد: 2500
Assessment scales of technochange managers کد: 2940
پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 2941
پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 2942
پرسشنامه تحول سازمانی مارکوارت کد: 2943
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول سازمانی توسلی کد: 2944
porseshname.com
لیست پرسشنامه porseshname.com
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام


porseshname.com
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام

پرسشنامه اوقات فراغت معلمان کد: 1027
پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1028
ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP کد: 1009
پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی کد: 1026
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023
پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024
porseshname.com
پرسشنامه ارزیابی آموزش ضمن خدمت کد: 1005
پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1012
پرسشنامه بررسی اثر بخشی نظام آموزش کد: 1006
پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1007
پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030
پرسشنامه سبک تدریس کد: 1017
پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد: 1031
پرسشنامه رهبری در محیط آموزشی کد: 1033
پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1034
پرسشنامه خودسنجی فعالیت های آموزشی و تدریس کد: 1035
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه شناسایی عوامل تدریس اثر بخشی کد: 1036
پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 1037
پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1038
پرسشنامه ترجیح سبک تدریس کد: 1032
پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1041
پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018
پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کراف کد: 1043
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان کد: 1025
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 1052
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1053
پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 1044
پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 1061
porseshname.com
پرسشنامه نقش مدیران بر اساس مدل مینتزبرگ کد: 1058
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1003
پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس کد: 1070
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 1063
پرسشنامه توانمندی های یک استاد کد: 1064
پرسشنامه آگاهی فراشناختی MAI کد: 1065
porseshname.com
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، اسمیت ، گارسیا و مک کیجی کد: 1066
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران 1998 کد: 1074
پرسشنامه نگرش نسبت به روش معمول شما برای مطالعه کد: 1075
پرسشنامه نظر دانشجویان در مورد اساتید راهنما کد: 1060
پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم کد: 1077
پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیل برگر (1980) کد: 1078
پرسشنامه سنجش روحیه پژوهش گری در دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کد: 1069
پرسشنامه تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مدل فرایندی آندراگوژی کد: 1068
پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت کد: 1079
porseshname.com
پرسشنامه نگرش فراگیران به دوره ضمن خدمت کد: 1080
پرسشنامه طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس کد: 1083
پرسشنامه تجربه پژوهشی دانشجویان کد: 1085
پرسشنامه مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کد: 1086
پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1089
پرسشنامه مهارت های مطالعه SSI کد: 1090
پرسشنامه مهارت های مطالعه دانشجویان کد: 1092
پرسشنامه تعیین موانع انجام فعالیت های پژوهشی کد: 1093
پرسشنامه سنجش رضایت از انتخاب رشته تحصیلی کد: 1094
پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان کد: 1095
پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس ده راهبرد مطالعه و یادگیری وین اشتاین کد: 1096
پرسشنامه جو آموزشی خلاق - بر اساس مولفه های ده گانه جو خلاق مدل اکوال کد: 1097
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) کد: 1098
porseshname.com
پرسشنامه مقایسه نگرش نسبت به حضور در کلاس کد: 1099
پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 1046
پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس کد: 1076
چک لیست میلمن کد: 1100
پرسشنامه نگرش نسبت به رشته تحصیلی دانشجویان کد: 1040
پرسشنامه رضایت از تحصیل کد: 1116
پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 1057
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان کد: 1113
پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دید دانشجو کد: 1073
پرسشنامه : سواد آماری کارکنان دانشگاه (پرسشنامه استاندارد شیلد ) کد: 1112
پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016
پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس کد: 1008
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه کد: 1010
پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی کد: 1119
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان در انتخاب دانشگاه کد: 1121
پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020
پرسشنامه تأثیر اوقات فراغت بر پرورش مهارتهای فراغتی دانش آموزان متوسطه کد: 1020
پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی کد: 1110
پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 1147
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی کارکنان مدرسه کد: 1109
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1107
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1108
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1146
پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1105
پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس کد: 1106
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1144
پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازی در توانمند سازی کد: 1145
پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی سازمان مدل لاودن کد: 1114
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP کد: 1143
پرسشنامه اثربخشی سازمانی کد: 1102
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (AGIL) کد: 1103
پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 1104
پرسشنامه اثربخشی معلم ادموند و همکاران کد: 1105
توجه : جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید کد:
porseshname.com
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه انگیزش تحصیلی- مک اینرنی و سینکلایر کد: 1600
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس کد: 1601
پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر کد: 1602
انگیزش شغلی رابینز - ماینر - اسمیت کد: 1603
پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه امریکایی JDS کد: 1604
انگیزه شغلی هرزبرگ کد: 1605
پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد: 1606
پرسشنامه انگیزش شغلی 7سوالی کد: 1607
پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد: 1618
پرسشنامه انگیزه شرکت در گروه های مجازی و اجتماعات آنلاین کد: 1609
مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر کد: 1610
علل بی انگیزگی دانش آموزان توسلی کد: 1611
پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانشجویان 55 سوالی کد: 1608
پرسشنامه مقیاس عوامل انگیزشی از دید کارکنان و سرپرستان و اولویت بندی آنها کد: 1615
پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان کد: 1614
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت کد: 1617
پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس مدل دوبعدی هرزبرگ کد: 1613
پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 1612
پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1627
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 1620
پرسشنامه نگرش به حجاب کد: 1260
porseshname.com
پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان کد: 1212
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204
پرسشنامه معیار سنجش رشد اخلاقی کد: 1211
پرسشنامه اخلاق سازمانی کارکنان کد: 1213
پرسشنامه جو اخلاقی درک شده جان کالن - انگلیسی کد: 1215
پرسشنامه اخلاق حرفه ای کد: 1209
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1340
مهارت های ارتباطی بارتون کد: 1300
پرسشنامه تاثیر موبایل بر ارتباطات اجتماعی کد: 1301
پرسشنامه ارتباطات سازمانی دعایی کد: 1302
پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1303
پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1303
پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباطات مجازی کد: 1306
پرسشنامه مهارت های ارتباطی خاقانی کد: 1305
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل گراهام و پادسکف کد: 3904
1510 پرسشنامه سبک زندگی گادوین SLIQ کد: 1510
پرسشنامه مهارت های ارتباطی - جی. بارتون کد: 1520
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 1513
1504 پرسشنامه مد گرایی در دانش آموزان کد: 1504
پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540
1507porseshname.com
 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کد: 1507
پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده کد: 1514
پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1731
کتاب مدیریت ریسک کد: 1820
کتاب مدیریت ریسک - زبان انگلیسی کد: 1822
پرسشنامه مدیریت ریسک در بیمارستان کد: 1821
پرسشنامه ریسک درک شده کد: 1823
پرسشنامه بررسی رابطه ریسک درک شده و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی کد: 1806
پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد: 1785
پرسشنامه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کد:
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 1737
لیست پرسشنامه
porseshname.com
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان مدل ریور 2004 4p کد: 1700
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى کد: 1780
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 1732
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 1735
پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 1813
پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 1734
پرسشنامه مقیاس خود تنظیمی عمومی میلر و براون کد: 4042
پرسشنامه سبک اسناد سلیگمن و سینگ کد: 3913
پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان کد: 4049
پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون کد: 4044
پرسشنامه ارتقاء آموزش و بهبود سلامت روان کد: 4009
پرسشنامه مقیاس حس خودکارآمدی مدرس کد: 4034
پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی پینتریچ کد: 4037
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان کد: 4051
پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش کد: 4057
پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش کد: 4058
پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی کد: 4036
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسلم کد: 4055
پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4024
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون MBI (1981) کد: 4012
porseshname.com
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL- BREF کد: 4028
پرسشنامه سبک زندگی مایرز انگلیسی کد: 4030
پرسشنامه تغییر رفتار کد: 3919
پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس کد: 4018
پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن کد: 4019
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه رفتار خصمانه کد: 4021
پرسشنامه مقیاس صمیمیت کد: 4022
پرسشنامه صمیمیت کد: 4023
پرسشنامه نشاط در بین همکاران کد: 4026
پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) کد: 4046
پرسشنامه خوش بینی کد: 4027
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کارکنان مزلاچ کد: 4640
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982 کد: 4041
پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری کد: 4060
پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن و فراید لندر کد: 4056
پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4025
پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 4039
پرسشنامه خودکارآمدی شرر کد: 4002
پرسشنامه سبک هویت کد: 4003
پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده ها در بیماران مزمن کد: 4004
porseshname.com
پرسشنامه سبک شخصیت نئو NEO-PI-R کد: 4080
پرسشنامه تاب آوری( CD_RIS) کد: 4007
پرسشنامه تجربه های اوج و عرفان در دعا کد: 4008
پرسشنامه شخصیت آیزنگ و سی بیل آیزنگ کد: 4006
پرسشنامه بهداشت روانی کشمیری کد: 4010
پرسشنامه باورها غیر منطقی جونز کد: 4011
پرسشنامه بیش فعالی کد: 4093
پرسشنامه کنترل خشم رضاخانی کد: 4091
پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کد: 4017
پرسشنامه مهارت مقابله ای کارور 40سوال 10 عامل کد: 4016
پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی انگلیسی کد: 4092
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه شادکامی آکسفورد کد: 4050
پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد و پذیرش آن (بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز) کد: 4076
پرسشنامه استرس تحصیلی کد: 4040
پرسشنامه جستار انگیزش درونی کد: 4038
پرسشنامه ابعاد شیوه زندگی کد: 4054
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس بلینگرو موس کد: 4053
پرسشنامه طلاق عاطفی DES کد: 4061
پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS) کد: 2728
پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران کد: 2730
پرسشنامه رضایت مندی کارورزان از روش ارزیابی DOPS کد: 2742
پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی PSST کد: 2700
پرسشنامه درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی پزشکی کد: 2747
مقیاس خودکارآمدی دیابت Diabetes Self-Efficacy Scale کد: 2746
پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ کد: 2709
پرسشنامه بررسی عوامل و میزان رضایت شغلی کتابداران کد: 5314
پرسشنامه کیفیت خدمات کتابخانه ای (بر اساس مدل لایب کوآل) کد: 5315
پرسشنامه استفاده پذیری وب سایت کتابخانه کد: 5317
پرسشنامه سنجش مهارتهای مورد نیاز کتابداران کد: 5336
پرسشنامه بررسی وب سایت کتابخانه کد: 5337
پرسشنامه امنیت اطلاعات در کتابخانه کد: 5301
پرسشنامه رضایت از خدمات کتابخانه کد: 5313
پرسشنامه ارزیابی نقش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کد: 5310
پرسشنامه بررسی معماری کتابخانه ها متناسب با نیازهای افراد خاص کد: 5318
پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت کتابخانه کد: 5311
پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعان از خدمات کتابخانه کد: 5335
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 5320
پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه کد: 5329
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 5327
پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 5331
پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 5333
پرسشنامه رویکردهای مطالعه انتویستل و تیت کد: 5338
porseshname.com
پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش کد: 5302
پرسشنامه موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری هوشمند) در آموزش کد: 5017
پرسشنامه استفاده از تکنولوژی آموزشی و نقش آن در اموزش کد: 5029
پرسشنامه زیر ساختارهای روش نوین آموزش الکترونیک در دانشگاه کد: 5028
پرسشنامه رضایت از اینترانت ، اندازه گیری رضایت کاربران از شبکه های داخلی آویلا کد: 5038
پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کد: 5042
پرسشنامه سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها MIS & DSS کد: 5043
اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان سازمان کد: 5015
پرسشنامه ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان کد: 5004
پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010
پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004
پرسشنامه پذیرش فناوری مدل دیویس TAM کد: 5002
پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040
پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009
پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008
پرسشنامه میزان آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007
پرسشنامه هوشمند سازی توسلی کد: 5000
پرسشنامه نقش هوشمند سازی مدارس کد: 5001
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012
پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5014
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت 31س کد: 5035
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034
پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی مشارکت در اجتماعات آنلاین بر اساس مدل فازی کد: 5041
پرسشنامه نقش عوامل زمینه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 5023
پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه کد: 5024
تست اعتیاد به اینترنت یا پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ IAT کد: 5025
پرسشنامه نقش وب سایت ها در خدمات دولت الکترونیک کد: 5026
پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت IAT کد: 5016
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 5022
پرسشنامه مدیریت ارزش در سازمان کد: 4802
4 823 پرسشنامه سنجش بهبود سبز کد: 4823
4812 پرسشنامه اقتصاد- زیر ساخت - نوآوری - رقابت - راهبرد - آموزش - فساد اداری - گردشگری - محیط زیست کد: 4812
4811 پرسشنامه میزان موفقیت مدیران در پروژه مترو کد: 4811
پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی کد: 3500
پرسشنامه اندازه گیری چابکی سازمان اسپایدزر کد: 3503
پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی بنگاه های خدماتی و تولیدی کد: 3504
پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کد: 3505
پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 3506
پرسشنامه ادراک از مدیریت کد: 3220
پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی کد: 3226
پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224
پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224
پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیات علمی کد: 3228
پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر کد: 3222
پرسشنامه توانمند سازهای مدیران آموزشی کد: 3225
پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ال دفت کد: 3230
پرسشنامه توانمند سازی کارکنان و مدیریت عملکرد کد: 3234
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3236
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 3235
پرسشنامه بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان کد: 3246
پرسشنامه شایستگی شغلی مدیران سنجش و ارزیابی شایستگی شغلی کاندیداهای پست مدیریتی در سازمان کد: 4761
پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران مدل بازخورد 360 درجه بر اساس متدولوژی بیهام و مایر کد: 4760
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762
پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء رادسیپ کد: 6281
پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر کد: 6280
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت های تحقیقاتی کد: 6282
پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 6599
پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 6527
پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 6525
پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 6529
پرسشنامه ارزیابی کارکنان/مدیریت - مدل دو بعدی کد: 6530
پرسشنامه دانش سازمانی توسلی کد: 6525
پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی کد: 6531
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515
porseshname.com
پرسشنامه بیگانگی شغلی ملوین و سیمن کد: 6513
ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 6523
پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 6510
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514
پرسشنامه رابطه مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی کد: 6537
پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 6541
پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 6542
پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 6543
پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 6546
پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 6551
پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 6552
پرسشنامه توسعه نظام مدیریت مشارکتی کد: 6553
پرسشنامه ارزیابی مشارکت کارکنان کد: 6554
پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 6556
پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 6558
پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 6560
پرسشنامه مشارکت شهروندان در فعالیت های فرهنگی کد: 6567
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 6563
پرسشنامه فرهنگ شهروندی کد: 6565
پرسشنامه تاثیر ویژگی های فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان کد: 6569
پرسشنامه ویژگی های فناوری اطلاعات کد: 6571
پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات بازرگانی AIDA کد: 6573
پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6575
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6576
پرسشنامه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6577
پرسشنامه رابطه میزان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان و میزان کارایی آنها در بانک کد: 6581
پرسشنامه تاثیر برون سپاری بر بهره وری پروژه های تولیدی کد: 6583
پرسشنامه بررسی برون سپاری آموزشی به روش مصاحبه کد: 6585
پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات کتابخانه کد: 6588
پرسشنامه مهندسی مجدد در سازمان کد: 6505
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش ضمنی و صریح در بانک کد: 6507
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 6521
پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 6511
پرسشنامه بررسی انواع نوآوری درسازمان کد: 6602
پرسشنامه عوامل درونی سازمانی بر چابکی سازمان کد: 6590
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی کد: 6591
پرسشنامه تاثیر فناوری بر مسایل اخلاقی سازمانها کد: 6593
پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل مدور کد: 6594
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاههای ورزشی کد: 6610
پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه بر اساس مدل P-CMM کد: 6608
ارزیابی نوآوری درسازمان کد: 6603
پرسشنامه ازریابی کیفیت و محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت کد: 6595
پرسشنامه ارزیابی مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6596
پرسشنامه مهارت رهبری مدیران کد: 6597
پرسشنامه مهارت سازماندهی مدیران کد: 6598
پرسشنامه رابطه نوآوری بامزیت رقابتی در سازمان کد: 6604
پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته . . . . با استفاده از روش AHP کد: 6611
پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 6533
پرسشنامه مقایسه میزان بکارگیری آموزش های ترکیبی اعضای هیئت علمی دانشگاه کد: 6607
پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506
پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6502
پرسشنامه سنجش دانش و مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6105
پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204
پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مسائل اخلاقی سازمان از دیدگاه دکتر لاودن کد: 1204
پرسشنامه اثر تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی در سازمان مدل لاودن کد: 1204
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودن کد: 1204
مقاله رضایت از تحصیل کد: 11161
راهنمای خرید و دانلود محصولات کد:
تست کد:
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کد: 56001
پرسشنامه مکانیزم های یادگیری سازمانی کد: 4312
پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313
پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز DLOQ کد: 4303
پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده 9 عاملی نفی کد: 4304
پرسشنامه یادگیری سازمانی در سه بعد فردی- گروهی-سازمانی کد: 4305
پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده توسلی بر اساس مدل سنگه کد: 4306
پرسشنامه ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده کد: 4310
پرسشنامه ممیزی یادگیری ارزیابی سازمانی یادگیرنده کد: 4307
پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) کد: 4308
پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ کد: 4309
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده مارکوارت کد: 4302
راهنما و اطلاعات بیشتر کد:
پرسشنامه فراموشی سازمانی کد: 4320
پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری - مدل کیم کد: 3301
porseshname.com
پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی و جانشین پروی سازمان ها کد: 3302
پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری کد: 2200
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2201
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2202
پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 2203
پرسشنامه بهره وری منابع انسانی کد: 2220
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2227
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2204
پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی کد: 2205
پرسشنامه بهره وری فردی کد: 2207
پرسشنامه رابطه بهره وری و مدیریت عملکرد کد: 2209
پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کد: 2208
پرسشنامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر بهره وری کارکنان کد: 2211
پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت خدماتی و تولیدی کد: 2212
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه نقش عوامل سازمانی در بهره وری منابع انسانی کد: 2210
پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شرکت برق 2213 کد: 2213
پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804
پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804
پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه کد: 1803
پرسشنامه ترجیح برند - بررسی تفاوت ترجیح برند بین دو برند . . . کد: 1740
پرسشنامه بررسی عملکرد نام برندهای تجاری بر بازار یا ارزش نام برند کد: 1742
پرسشنامه ارزش برند تجاری صنعتی انگلیسی کد: 1755
پرسشنامه ارزش نام برند کد: 1742
پرسشنامه موانع برند سازی کد: 1741
پرسشنامه وفاداری به برند کد: 1745
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه برند کد: 1750
پرسشنامه نام تجاری برند کد: 1759
پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند تجاری کد: 1743
پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701
پرسشنامه بازاریابی ویروسی کد: 1783
پرسشنامه بازاریابی رابطه ای در هتل - انگلیسی کد: 1786
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى کد: 1780
پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان کد: 1700
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702
پرسشنامه خرید سبز کد: 1720
پرسشنامه بیگانگی شغلی مدل ملوین و سیمن - توسلی کد: 2300
پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان کد: 1901
پرسشنامه سنجش مدیریت بحران در مدرسه کد: 1902
پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1903
پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1903
پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 1904
پرسشنامه تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شما درباره بهداشت بلوغ کد: 2101
فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته - برون سپاری آموزشی کد: 2002
پرسشنامه برون سپاری خدمات و فعالیت های سازمان کد: 2001
پرسشنامه ارزیابی برون سپاری شرکتها کد: 2003
Humming Corporate Culture Questionnaire کد: 4910
پرسشنامه فرهنگ سازمانی ال. دفت کد: 4908
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای رضایی کد: 4903
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای مقدم کد: 4905
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز (فرم کوتاه شده) کد: 4901
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز 56 سوالی کد: 4900
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از حیدرآبادی کد: 4902
پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران کد: 4911
پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 4920
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون کد: 4904
بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش کد: 4924
پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند کد: 4906
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری در شرکتهای صنعتی کد: 4912
پرسشنامه سبک های دلبستگی بارتولومیو وهوروتیز کد: 4043
پرسشنامه دلبستگی شغلی 20 سوالی کد: 3701
پرسشنامه خلاقیت رندسیپ کد: 3602
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی کد: 3607
پرسشنامه خلاقیت 6 عاملی کد: 3603
پرسشنامه ارزیابی TRIZ کد: 3613
پرسشنامه خلاقیت شغلی 34 سوالی فخریان کد: 3608
پرسشنامه خلاقیت سازمانی در مدرسه کد: 3609
پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 3606
آزمون سنجش خلاقیت تورنس - عابدی کد: 3601
3910 پرسشنامه حقوق شهروندی کد: 3910
3911 ارزیابی فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی کد: 3911
3912 پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران کد: 3912
پرسشنامه رفتار حرفه ای بر اساس رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری GOZE کد: 3914
پرسشنامه شهروند جهانی کد: 3906
porseshname.com
پرسشنامه شدت خشم کد: 3916
پرسشنامه های مرتبط با هوشمند سازی مدرسه کد:
پرسشنامه ارزیابی میزان موفقیت هوشمند سازی کد: 6350
پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6354
پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6352
پرسشنامه موانع استفاده از فاوا در آموزش کد: 6351
پرسشنامه اثربخشی سیستم های آموزشی هوشمند کد: 6353
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد: 5503
پرسشنامه گردشگری الکترونیکی یا مجازی کد: 5504
پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری توسلی کد: 5500
پرسشنامه راههای توسعه گردشگری فرهنگی کد: 5505
پرسشنامه گردشگری کد: 5507
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 1205
پرسشنامه هوش چندگانه چیسلت و چاپمن کد: 6305
پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI-24 کد: 6361
پرسشنامه :هوش های چند گانه گارنر-80 سئوالی کد: 6300
هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز کد: 6302
پرسشنامه هوش عاطفی اچ. وزینگر کد: 6320
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 6321
هوش هیجانی بار آن 90 سئوالی کد: 6323
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه هوش اجتماعی 21س کد: 6330
پرسشنامه هوش تجاری به زبان انگلیسی کد: 6341
پرسشنامه هوش هیجانی کد: 6343
پرسشنامه هوش سازمانی کد: 6367
هوش فرهنگی ارلی وانگ در سال 2003 کد: 6380
هوش فرهنگی کد: 6381
هوش فرهنگی ارلی و وانگ کد: 6382
استاندارد هوش سازمانی آلبرشت کد: 6366
هوش اجتماعی 21 گویه ای کد: 6332
پرسشنامه هوش هیجانی در هنگام تدریس کد: 6325
پرسشنامه هوش معنوی کد: 6363
پرسشنامه هوش اجتماعی تت 2008 کد: 6331
پرسشنامه هوش رقابتی 5 بعدی واله و وایت کد: 6370
پرسشنامه هوش هیجانی تراویس براد بری و جین گریوز کد: 6324
پرسشنامه هوش معنوی 42 سوالی 4 مولفه کد: 6360
پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 6306
پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان جان کالن - انگلیسی کد: 3417
پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت کد: 3402
پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کرافت کد: 3403
پرسشنامه کارایی مدیران کد: 5247
پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249
پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249
پرسشنامه کارایی کارکنان با رویکرد روابط انسانی کد: 5245
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری باقری کد: 5464
پرسشنامه ارزیابی کارکنان کد: 5251
پرسشنامه انگیزش شغلی با کارا یی سازمان کد: 5240
پرسشنامه آزمون جهت گیری = خوش بینی شییر و کارور کد: 5122
پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی کد: 5102
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کد: 5109
پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز کد: 5120
پرسشنامه تاثیر آموزش کار آفرینی بر ارتقای فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه کد: 5124
پرسشنامه موانع کار آفرینی در بانک کد: 5110
پرسشنامه ارزیابی دوره های آموزشی کار آفرینی دانشجویان کد: 5111
پرسشنامه بررسی آموزش کار آفرینی در برنامه درسی کد: 5112
پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی - تست کارآفرینی کد: 5113
پرسشنامه بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینان کد: 5114
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کد: 5115
پرسشنامه کار آفرینی فردی کد: 5116
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی کد: 5117
پرسشنامه شناسایی کارآفرینان - ابزار سنجش کارافرینان ایرانی کد: 5101
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت صدیقی کد: 5412
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در سازمان بر اساس مدل والتون کد: 5460
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 5462
پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 5462
پرسشنامه رضایت از خدمات بانک صنعت و معدن کد: 5414
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 7 عاملی کد: 5467
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 24 سوالی کد: 5464
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (شغلی) 24 سوالی کد: 5469
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی 26 سوالی کد: 5461
پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن 6 عاملی کد: 5421
TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5407
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه SF کد: 5471
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5435
پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی 9 عاملی کد: 5405
پرسشنامه کیفیت خدمات ایران خودرو کد: 5406
porseshname.com
پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه های مجازی کد: 5413
پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری کد: 5411
پرسشنامه رضایت دانشجویان دانشگاه های مجازی و آموزش اینترنتی کد: 5409
5410 پرسشنامه خدمات کتابخانه های مجازی در آموزش مجازی - پرسشنامه دانشجویان کد: 5410
5404 پرسشنامه کیفیت خدمات پژوهشی بر اساس مدل سروکوآل کد: 5404
پرسشنامه استاندارد گرایی مدیران کد: 5434
5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال کد: 5401
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت دانشگاه کد: 5408
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات لایب کوآل کد: 5402
پرسشنامه رابطه کیفیت خدمات با جذب مشتریان کد: 5433
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506
پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی کد: 5644
مدیریت دانش مشتری CKM کد: 5646
پرسشنامه تسهیم دانش آجزن کد: 5621
پرسشنامه ارزیابی نگرش نسبت به تسهیم دانش دیکسون کد: 5620
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش کد: 5642
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش کد: 5643
پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون 2003 کد: 5601
پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603
پرسشنامه بررسی موانع ساختاری مدیریت دانش کد: 5604
پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی مدیریت دانش کد: 5605
پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران کد: 5606
پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدل استراتژیهای سه گانه هانسن کد: 5613
پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل سنگه کد: 5610
پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مارکوئیز گاریکاس سایمون کد: 5624
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سنجش مولفه های مدیریت دانش در آموزش و پرورش کد: 5600
پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون کد: 5601
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش کد: 5622
پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش کد: 5625
پرسشنامه مدیریت دانش در کتابخانه 22س کد: 5641
پرسشنامه قابلیت جذب دانش کد: 5662
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی کد: 5653
پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 5652
پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 5661
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا SECI کد: 5655
پرسشنامه مدیریت دانش در بانک (ضمنی و صریح ) کد: 5656
پرسشنامه مدیریت دانش جانسون کد: 5631
پرسشنامه مهارت های مطالعه کد: 6111
پرسشنامه رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت کد: 6122
پرسشنامه رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت کد: 6122
پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 37سوالی Study Skills کد: 6112
پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 30 سوالی Study Skills کد: 6113
پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی کد: 6171
پرسشنامه مهارت مدیران موثر کد:
پرسشنامه مهارت های اجتماعی کد: 6104
پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران / کارکنان کد: 6103
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کارکنان - جی. ای. بارتون کد: 6100
پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 6101
پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان کد: 6120
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان CSR بر اساس مدل کارول کد: 5800
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها کد: 5802
پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6505
پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6202
پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 6203
پرسشنامه مدل سنجش توانمند سازهای سازمانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد کد: 6204
پرسشنامه مهندسی مجدد به زبان انگلیسی کد: 6205
پرسشنامه مهندسی مجدد فرایندها در صنعت کد: 6206
پرسشنامه انگلیسی مهندسی مجدد کد: 6207
پرسشنامه بررسی انواع نو آوری در سازمان کد: 6260
پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت کارکنان کد: 5908
پرسشنامه کار تیمی کد: 5906
پرسشنامه تیم گرایی کد: 5904
پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905
پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905
پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل کد: 5903
پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد کد: 5902
پرسشنامه مشارکت ، اعتماد ، حمایت شوندگی کد: 5918
پرسشنامه مشارکت در فرایند تصمیم گیری مدیران کد: 5909
پرسشنامه رهبری هویت انگلیسی کد: 4112
پرسشنامه سبک رهبری تحولی- تبادلی استاندارد - واریز باراک کد: 4100
پرسشنامه سبک رهبری تحولی باس و اولیو کد: 4101
پرسشنامه سبک رهبری لیکرت کد: 4102
پرسشنامه سبک رهبری رابطه مدار وظیفه مدار لوتانز کد: 4103
پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 4113
پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 4120
پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبری کد: 4109
پرسشنامه رابطه باورها و سبک رهبری مدیران کد: 4110
پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال هیولین JDI کد: 3801
3803 JDI 83 پرسشنامه توصیف شغلی 5 عاملی اسمیت کندال هیولین 83 جمله ای کد: 3803
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ (عوامل بهداشتی - عوامل انگیزشی) کد: 3806
پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 3840
3822 پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران 10 عاملی بر اساس مدل اسمیت کندال هیولین کد: 3822
پرسشنامه رضایت از درآمد کد: 3826
پرسشنامه خشنودی از درآمد کد: 3828
پرسشنامه رضایت شغلی 6 بعدی کد: 3832
پرسشنامه رضایت شغلی 6 عاملی کد: 3836
پرسشنامه رضایت شغلی 18 سوالی کد: 3827
پرسشنامه رضایت شغلی مامن کد: 3834
پرسشنامه رضایت از حقوق شغلی کد: 3823
پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 3814
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث کد: 3812
پرسشنامه رضایت شغلی دو عاملی کد: 3810
3802 پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین JDI 70 کد: 3802
پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200
پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200
پرسشنامه ابعاد سازمانی کد: 4201
پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ) کد: 4202
پرسش‌نامه سنجش سلامت روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه کد: 4613
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4611
پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 4612
پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان (GHQ) کد: 4621
porseshname.com
پرسشنامه سلامت سازمانی کارکنان از هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4605
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه - های و همکاران کد: 4606
GHQ سلامت عمومی کد: 4620
فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت کد: 4616
پرسشنامه توانمندی گروه های مجازی در تشکیل سرمایه اجتماعی کد: 4416
پرسشنامه سرمایه رابطه ای کد: 4445
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4402
پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 4403
پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمان و نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 4404
پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانشگاه 54 سوالی کد: 4406
پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن کد: 4408
پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در تجارت الکترونیکی کد: 4414
پرسشنامه سرمایه سازمانی کد: 4440
پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کد: 4431
پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس کد: 4430
پرسشنامه سرمایه انسانی کد: 4421
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال کد: 4400
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 7 عاملی کد: 4401
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4702
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا کد: 4701
پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4740
سواد اطلاعاتی اساتید و دانشجویان کد: 4703
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4707
پرسشنامه سواد آماری کارکنان حوزه بهداشت کد: 4743
پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان کد: 4725
پرسشنامه سکوت سازمانی 23 سوالی کد: 4505
پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی کد: 4500
پرسشنامه تعهد سازمانی مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3005
پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر - احساسی کد: 3004
پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای استیرز پورتر OCQ کد: 3003
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - ساعتچی کد: 3006
پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی معلمان کد: 3009
لیست پرسشنامه
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام
پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض کد: 2913
پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911
مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ویلسون کد: 2900
پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 2902
پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 2906
پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 2908
پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 2910
پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 2912
پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 3100
پرسشنامه تفکر انتقادی مرتضوی کد: 3101
پرسشنامه سبک های تفکر 29 سوالی سه عاملی کد: 3102
پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 3103
پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3105
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس کد: 3111
پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ 104 سوالی - مهدوی کد: 3104
پرسشنامه ارزیابی مهارتهای تفکر استراتژیک کد: 3109
پرسشنامه ویژگی های فردی تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3112
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کد: 2805
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 2802
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 2803
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 2804
پرسشنامه بررسی تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6006
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت کد: 6011
6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021
پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000
پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001
پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002
پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003
پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080
پرسشنامه تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6022
پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت کد: 6026
پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیران 9 عاملی کد: 6027
پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6008
پرسشنامه نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 6007
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان بر اساس تکنیک های MADM فازی و روش FAHP کد: 6010
پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 6028
پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردهای ده گانه وین اشتاین کد: 6428
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 6415
پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک کد: 6425
پرسشنامه بررسی تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری کد: 6426
پرسشنامه رابطه بین سبک های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان کد: 6427
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 6424
پرسشنامه قابلیت های یادگیری و مزیت رقابتی پایدار کد: 6423
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402
پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407
پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409
پرسشنامه قابلیت های یادگیری بازار کد: 6414
پرسشنامه‌ی سبک‌های یادگیری کلب کد: 6403
پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405
پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441
پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427
پرسشنامه عملکرد کد: 1426
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425
پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430
پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417
خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407
پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408
پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409
پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413
porseshname.com
پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1437
پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414
پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415
پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416
پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید کد: 1418
پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد پاترسون کد: 1441
پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 1434
پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 1436
پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران مدارس کد: 1438
porseshname.com
کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201
پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش کد: 5654
اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760
6p پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی مدل کد: 1765
پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی در جذب مشتریان بانک کد: 1766
پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 6702
porseshname.com
6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 6265
پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد:
پرسشنامه معیارهای توانمندساز نوآوری سازمانی کد: 6270
پرسشنامه کد: 6265
پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی کد: 1360
پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز کد: 1361
1369 پرسشنامه مدیریت ارزشها بر اساس نظریه دولان و گارسیا -توسلی کد: 1369
پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 3770
پرسشنامه انگلیسی معیار حاکمیت شرکتی کد: 2501
پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن کد: 2500
Assessment scales of technochange managers کد: 2940
پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 2941
پرسشنامه اثر محیط بر تحول پذیری سازمان کد: 2942
پرسشنامه تحول سازمانی مارکوارت کد: 2943
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول اداری کد: 2945
پرسشنامه تحول سازمانی توسلی کد: 2944
porseshname.com
لیست پرسشنامه porseshname.com
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
لیست پرسشنامه های سایت پرسشنامه.کام
جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید
porseshname.com
پرسشنامه.کام